ĐB Lê Thị Nga

Căn cứ nào mặc định tất cả được tín nhiệm?

“Quy định 3 mức như dự thảo dẫn đến việc chưa cần tiến hành lấy phiếu thì đã mặc định trước kết quả là tất cả các chức danh đều được tín nhiệm. Cử tri có thể đặt câu hỏi rằng sau cả năm thực thi nhiệm vụ, có những lĩnh vực chuyển biến tích…

Về quảng cáo