tham nhung

Tham nhũng ở Việt Nam không phải… “rất nghiêm trọng”!?

Với tư cách cử tri, mình cực lực phản đối đánh giá của Tổ chức Minh bạch thế giới về tham nhũng tại Việt Nam. Đây là kết luận không khách quan, thiếu trung thực, mang tính phiến diện, chưa nói đúng, nói đủ, nói rõ thực trạng tham nhũng ở nước ta… Trong Báo…

Về quảng cáo