“Quyền Bính” – vấn đề muôn thuở trong lịch sử Việt Nam hiện đại

Thăng yên hạ mã bách thiên nan Quốc thế như kim thực vị an Nùng mạt, đạm trang, nhân tính cựu Nguyên nhung bát thập bất tri nhàn Lên yên xuống ngựa khó muôn vàn Thế nước hôm nay thực chửa an Đậm, nhạt, mau, thưa người nếp cũ Tám mươi lão tướng chẳng mong…

Quyền Bính – tập 2 Bên Thắng Cuộc

Huy Đức Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết “Quân tình nguyện”. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để “giúp bạn lâu dài”. Nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần bốn năm. Tôi quyết định…